Büyük ölçüde ziraat yapılabilecek boş topraklara sahip olan Osmanlı İmparatorluğu'nun, Anadolu ve Rumeli'de, XVII. yüzyıldan itibaren, Uzun savaşlar sebebiyle meydana gelen iktisadi buhranlar, isyanlar ve eşkiyalık, Devlete yeni gelir kaynakları elde etmek ve göç nedeniyle yeni iskan bölgeleri teşkil ettiği görülmektedir.(1)

1713 Tarihinde, Murat Paşa Köprüsüne, Halep Türkmenleri reayasından, Hamza Kethuda'ya tabi Süphanlı, Durdu Kethüda'ya tabi Köse-oğlu Şereflü, Hamdi Kethüda'ya tabi Kara-Afşarlı cemaatleri iskan olunmuştur.(2)

Gene aynı yıl, Murat Paşa Köprüsü ve Saylak mevkiine, Mustafa Kethüda'ya tabi Döğer-oğlan, Çerkes-oğullarına tabi Budullu, Mehmet Kethüda'ya tabi Kapu-İsa, Derviş Kethüda'ya tabi İnallu, Süleyman Kethüda'ya tabi Hama Eymür Dündarlı, Abdullah Ağa'ya tabi Şam Behişlü, Derviş Kethüda'ya tabi Hama Döğeri, Muharrem Kethü'daya tabi Karalu Huzurlu, Köse Kethüda'ya tabi Karalu Huzurlu, Karalu Huzurlu Erdoğdu, Murad Kethüda'ya tabi Dokuz Horbendelüsü, Abalu Fakih Kethüda, Abalu İdris Kethüda ve tabileri Beşiroğulları mahallesi ile Ayntap mahallesi, Eymür-i Sincarlu, Eymür-i Çarık , Alişir'e tabii Eymür-i Tosun, Eymür-i Karagöz, Eymür-i Osman Kethüda, Halil nam kişiye tabi Borlu, Ebü'd-derda'ya tabi Borlu, Halil Kethüd'ya tabi Kızıl Alili Samurlusu, Trablus-şam'a tabi Saluriyye Türkmenleri; yine Trablus-şam'a tabi Dündeş-oğlu İsmail ve tevabii, Bozoka tabii Genceli Afşarı, ve Danişmendlü'ye tabi Kara-Halillü cemaatleri olmak üzere 30 cemaat iskan olunmuştur.(3)

1 - Prof.Dr. Yusuf Hallaçoğlu İskan Siyaseti.
2 - Maliyeden Müdevver Defterler, nu. 8458 s.58.
3 - Maliyeden Müdevver Defterler, nu. 8458 s.59.