Abacılı,Osmanlı'nın son iki yüz elli yılında Payas ile Bilan(Belen) arasında, Maraş,Adana ve Halep vilayetlerinin sınırlarının kesiştiği noktada, her üç vilayet ile idari bağlar içinde bulunmuş ve bugün İskenderun sınırları içerisinde bulunan, Akçay, Güzelköy, Bekbele Beldesi, Orhangazi Köyü, Bitişik köyü, Kavaklıoluk Köyü ve Denizciler Beldesi sınırları ile Amanos ( Nur ) dağlarındaki yaylaları ve Kırıkhan'a bağlı Yılanlı, Delibekirli ve Ceylanlı köylerinin bir kısmını içine alan yerlere ve burada yerleşen insanlara verilen genel addır.

Osmanlı Döneminde Abacılı Karyesi(köy), Abacılı Uğurlu ve Abacılı Güzelli olmak üzere ikiye ayrılmıştır.

Cevdet Türkay'ın tasnifine göre Abacılar, Abacılı :
( Abacılu ) Adana Eyâleti, Kars-ı Zülkad-riye Kazası ( Meraş Sancağı ),Payas Kazası ( Haleb Sanca- ğı ), Biga Sancağı, Aksaray Sancağı, Uzeyr Sancağı ( Ada- na Eyâleti ), Cisr-i Ergene Ka- zası ( Edirne Eyâleti )
Türkmân Taifesinden

Bölgeye yerleşen ailelerin çoğunluğu, geliş yeri olarak Maraş'ı belirtmektedirler. Halende Maraş merkez ve İlçelerde Abacılı adlı cemaatler adlarını sürdürmektedirler. Ama aradaki ilişkiler kayıp olmuş ve biribirlerini tanımamaktadırlar.

Ama genel olarakta Zülkadirli olduklarını ifade edenler de vardır. Ahmet Cevdet Paşa Tezakir-i Cevdet adlı kitabında "Maraş sancağında dahi Zülkadiriyeli ve Bayazidli deyu ikiye münkasim s.122" idi.

Zülkadiriye memaliki zabt olundukta, (Osmanlı) tarafı devleti aliyeden, Beyazid Bey namında biri Maraş Beyi nasb olunmuş olunduğundan ana taraftar olanlara Beyazidli ve eski Beylere ve Ağalara taraftar olanlara Zülkadiriyeli denilmiş idi. s.122"

Bu cemaat Maraşta Dulkadirliler ile araları bozulmuş ve bu nedenle önce İslahiye'nin İntilli Köyüne, oradan aileden ikisi Kerkük tarafına (Menbüç), diğerleri önce Kırıkhan Çataltepeye ovaya, ardından da Gavur Dağı üzerinde Bugünk Yılanlı Köyü üzerinde Almacık mevkiine yakın Bağlar Mevkiine yerleşmişler.

( E ) İskenderun Belediye Başkanı Abdülkadir Kocabaş; "Biz Abacılılarla Maraşta tarla komşusu idik. Abacılılar Maraşı terk ettikten, epey bir zaman bu yerler boş kaldı. Sonradan bazı insanlar işgal ettiler." dediği rivayet edilmiştir.

Buraya yerleşen yörük ve türkmen kabilelerinin hepsine birden Abacılı denilmektedir.

Abacılı Cemaati I başlığı altında olan Aileler:

Gedikler, Kahyalar, Osman Kahyalar ( Gedik, Gedikoğlu, Teke )

Memolar( Genç, Memo )

Haseler ( Dönmez, Hasik, Çirkin, Döner )

Yurüklü, Yıldırımlar ( Yıldırım, Yörük, Yüğrük, Yula, Özgün, Özer, Kalın )

Tilbiler ( Kaya, Altunay, Arslan )
"Tepe" manasına gelen Arapça "Tel" kelimesi güncel kaynaklarda da bu sekilde kullanılmasına karsın Tahrir Defterleri'nde çogu kere "Til" seklinde yazıldıgından biz de bu yazılıs seklini tercih ettik. Mesela Telkari, Tilkura; Telbesmi, Tilbesme; Telgören, Tilgöran olarak "Dizin" de yer almıstır.
Aralık 1998 İsa ÖZKUL Devlet Arsivleri Genel Müdürü
Tilbiler 4 kardeş imiş. İkisi öte yüze gitmiş. İkisi de bu yüzde .Aktaran Topçu Osman Kaya.
Elbistandan gelipte bölgede yerleştiği bilinen aileler; Tilbiler, Gaffar Osmanlar (Delibekirli Köyünde Gez), Karataş Köyünde Küçükler.

Hörlekler, Musalar ( Okyay, Şit )
Maraşın Eloğlu kasabasından geldi.

Haci Mehmet Aliler,Musacalar, Topal Sofular ( Sönmez, Demirel, Özkan )
Konya Kadınhanından geldi.

Küpeliler ( Küpeli )

Göğ Mustuklardan Gocamanlar ( Gök, Göğ )

Mansuroğullarından Emişler( Sivri )

Kınalılar ( Kınalı )

Alibeyzadelerden Dingiller,İsmailler ( Dingil, Bebek, Pekel, Peköz,Gökçe, Şahan, Köken, Gökmen ...)

Zabunlar ( Zabun )

GEDİK HALİL GEDİK
Yer : ABACILI UĞURLU

ŞEHRE GEDİK
Yer : İSLAHİYE

kürt kızı geyikli kızı

KAZAKKIZI GEDİK
Yer :

Abdurrahman Yörük Kayıtlarında Gürünlü Kızı olarak not etmiştir.
Kazak Kızı olarakta biliniyor.

HALİL GEDİK
Yer : ABACILI UĞURLU