Abacılı Cemaati II
Abacılı Cemaati II başlığı altında birleştirilen aileler Abacılıya Yerleşen ilk Ailelerdir.Bunlar :
Veliler, ( Bilgin, Velioğlu, Bayazıt, Küçük )
Hacı Veliler ( Dönmez )

Fakılar, Gomsürler( Sönmez )

Kipolar ( Yardımcı )

Onbaşılar ( Güneş, Abacı )

Haciler ( Ak,Özyiğit, Çelik, Örnek )

Semerciler ( Semerci )

Kekeçler ( Kekeç )

Çolaklı Velilerden Gottular ( Gargılı, Çınar )

Canlarlar ( Canlar)

Bu aileye genel olarak Veliler deniyor. Bugün için ise alt ailelerin adları ile bilinmektedir. Bilginler, Fakılar , Veliler, Hacı Veliler gibi.
Çolak Veli 12 oğlu olmuş. Yılanlının üzerinde abacılıların ilk yerleştikleri yer olan Bağlara ekin ekmiş. Yanına Aşkar Bey diye birisi gelmiş. Oğulları o anda ekin biçiyorlar. Aşkar Bey Çolak Veliye Sormuş "Bu biçinciler kimler oluyor diye" o da bunlar benim oğullarım demiş. Bre Bre ne kadar çok cocukların varmış diye nazar etmiş. Bunlardan altısı aniden hastalanmış bir kısmı ölmüş.

1 - Bunlardan Biri Antakya tarafına gitmiş. Antakya Akculun köyünde
2 - Birinin ise hiç çocuğu olmamış.
3 - Birisi de İbrahim. Bundan türeyenle Kekeçler, Cannarlar, Hacılar, Onbaşı Hösünler, Semerciler, Tırık İbrahimler'dir.
4 - Birisi de, Hasan Koca oğulları Göğ Omar Topal Veli Çini Osman. Göğ Omarlar Celal Hocalar Küççük Efendiler Demirciler İbrahim Hocalar. Veliler bunlardan töremiştir.
5 - Birisi de Kara Yusuf, Oğlu Hacı Veli. Bekbelede Hacı Veliler diye bilinir. Bugünkü soyadları Dönmez.
6 - Birisi de Parmaksız Ali. Bir Oğlu var Mulla Hösün. Bundan türeyenlere Fakılar deniyor. Soyadları Sönmez.
7 - Çopur Hasan. Delibekirlide

Abacılı,Osmanlı'nın son iki yüz elli yılında Payas ile Bilan(Belen) arasında, Maraş,Adana ve Halep vilayetlerinin sınırlarının kesiştiği noktada, her üç vilayet ile idari bağlar içinde bulunmuş ve bugün İskenderun sınırları içerisinde bulunan, Akçay, Güzelköy, Bekbele Beldesi, Orhangazi Köyü, Bitişik köyü, Kavaklıoluk Köyü ve Denizciler Beldesi sınırları ile Amanos ( Nur ) dağlarındaki yaylaları ve Kırıkhan'a bağlı Yılanlı, Delibekirli ve Ceylanlı köylerinin bir kısmını içine alan yerlere ve burada yerleşen insanlara verilen genel addır.

Osmanlı Döneminde Abacılı Karyesi(köy), Abacılı Uğurlu ve Abacılı Güzelli olmak üzere ikiye ayrılmıştır.

Bölgeye yerleşen ailelerin çoğunluğu, geliş yeri olarak Maraş'ı belirtmektedirler. Halende Maraş merkez ve İlçelerde Abacılı adlı cemaatler adlarını sürdürmektedirler. Ama aradaki ilişkiler kayıp olmuş ve biribirlerini tanımamaktadırlar.

Ama genel olarakta Zülkadirli olduklarını ifade edenler de vardır. Ahmet Cevdet Paşa Tezakir-i Cevdet adlı kitabında "Maraş sancağında dahi Zülkadiriyeli ve Bayazidli deyu ikiye münkasim s.122" idi.

Zülkadiriye memaliki zabt olundukta, (Osmanlı) tarafı devleti aliyeden, Beyazdi Bey namında biri Maraş Beyi nasb olunmuş olunduğundan ana taraftar olanlara Beyazidli ve eski Beylere ve Ağalara taraftar olanlara Zülkadiriyeli denilmiş idi. s.122"

Bu cemaat Maraşta Dulkadirliler ile araları bozulmuş ve bu nedenle önce İslahiye'nin İntilli Köyüne, oradan aileden ikisi Kerkük tarafına (Menbüç), diğerleri önce Kırıkhan Çataltepeye ovaya, ardından da Gavur Dağı üzerinde Bugünk Yılanlı Köyü üzerinde Almacık mevkiine yakın Bağlar Mevkiine yerleşmişler.

( E ) İskenderun Belediye Başkanı Abdülkadir Kocabaş; "Biz Abacılılarla Maraşta tarla komşusu idik. Abacılılar Maraşı terk ettikten, epey bir zaman bu yerler boş kaldı. Sonradan bazı insanlar işgal ettiler." dediği rivayet edilmiştir.

Buraya yerleşen yörük ve türkmen kabilelerinin hepsine birden Abacılı denilmektedir.


Bu Bilgilerin Kaynakları :

1 - Niyazi Yıldırım.
2 - Mehmet Bilgin ( Pompacı ) Onbaşı Hösün'den not etmiş.
3 - Mehmet Çelik ( Hacilerin Çeliği ) Fahrettin Saraç'la yaptığı görüşme notları.
4 - Haci Mehmet, Hanifi, Hasan Sönmez
5 - Mehmet Hanifi Dönmez