Aile Bilgileri


Güneyde Yerleşik Aileler. Yörükler, Türkmenler, Abacılılar. Bilinen Tarihleri. Kimlikleri.


Aile BilgileriŞecere Belen-Dokuzoğulları
Belenliler, Dokuzoğullarına mensub bir Aile olup Bitişik Köyü nüfusuna kayıtlıdırlar. Kırıkhan, Belen ve Dörtyol'da da mensupları vardır.

Tarihçilere göre Dokuzoğulları 1690 yılındaki Avusturya Seferine katılan Afşar beylerinden Hacı İvaz-Oğlu Dokuz İbrahim Bey'in soyundan gelen Avşar oymağına tabi olan kimselerdir.

Bunlardan İbrahim Beyin soyu günümüzde İbrahim Beyli Avşarı olarak yaşıyor. Hacı İvazlı Avşarı’nın, adı geçen bu Hacı İvaz’dan geldiğini biliyoruz.[23]Devlet tarafından 1691-92 yılında Rakka’ya iskanları emredilince, ot bitmeyen ve şartları oldukça kötü olan bu yere gitmek istemeyen ve Membiç’te yerleşmek isteyen Hacı İvaz Oğulları, Membiç’e iskana izin çıkmasına rağmen devlete karşı gelip iskana uymadılar. Azez, Antep ve Halep civarında eşkıyalık yapıp 4-5 köyü de talan ettiler. Bunun üzerine devlet, İlbeyli, Koyunoğlu İbrahim ve Çobanoğlu vs.. cemaatlerinden de yardım alıp harekete geçince aman dileyip 1697 yılında Rakka’ya iskanı kabul ettiler.[24] Kayseri’nin Develi ilçesi Ayvazhacı köyü bu obadandır. Ayrıca, Adana, Antakya, Birecik, Boz-Ok, Edirne, Gavurdağı, Halep, Kars-ı Maraş, Kayseri, Kete, Kırk Kilise – Özi, Küçük Salmanlı, Manavgat Maraş, Rakka, Sarıçam ve Yeni-İl’de de yerleşmişlerdir.[25]

23-24-25 - Faruk Sümer,Mehmet İnbaşı.

Kabağılı Tokuzu Cemaatı, Hacıayvadoğlu Aşiretinden olub, 150 hanedir. Cemaat-ı Mezbürenin bir miktarı 1126 senesinde firar edüb, baki kalan yüz kadar evleri dahi Süleyman Paşa (Rakka Beğlerbeği) zamanında bilkülliyye firar ve bâdehû Vezir Ahmet Paşa zamanında bir miktar evleri, mahalli iskana gelüb, nehr-i Fırat’ı geçirmeyüp, Birecik nahiyesinde.. nâm karyede ikamet etdirüb, hîn-i azlinde Kedhüdası Mehmed Kethüda maan götürüb, hala cümlesi, Antakya kurbünde ve Gavurdağı tarafında olurlar; deyu tahrir olunmuş Ceved Türkay